logo

Your gate­way

to finance

and inno­va­tion

in Cen­tral Europe

Nar­o­dowe Cen­trum Badań i Roz­woju i Life Sci­ence Biznes Con­sult­ing wspól­nie na rzecz komer­c­jal­iza­cji badań w dziedzinie Life Sci­ence w Polsce

Nar­o­dowe Cen­trum Badań i Roz­woju naw­iązało współpracę part­ner­ską z Life Sci­ence Biznes Con­sult­ing Sp. z o.o w ramach pro­gramu BRIdge Men­tor. Jej celem jest zwięk­sze­nie liczby komer­c­jal­iza­cji badań w dziedzinie Life Sci­ence w Polsce.

BRIdge Men­tor ofer­uje kom­plek­sowe wspar­cie komer­c­jal­iza­cji wyników prac badawczo-​rozwojowych w pro­jek­tach real­i­zowanych przez benefic­jen­tów NCBR w ramach Pro­gramu Oper­a­cyjnego Innowa­cyjna Gospo­darka. To publiczno-​prywatne przed­sięwz­ię­cie oparte jest o współpracę NCBR z wyło­nionymi w konkur­sie doświad­c­zonymi fir­mami świad­czą­cymi usługi doradztwa biz­ne­sowego w zakre­sie nauk inżynieryjnych i tech­nicznych oraz nauk medy­cznych i przy­rod­niczych. W ramach współpracy Life Sci­ence Biznes Con­sult­ing Sp. z o.o. (LSBC) będzie m.in. dokony­wać oceny rynku oraz potenc­jału pro­jek­tów badawczo-​rozwojowych, zapew­niać lid­erom pro­jek­tów biz­ne­sowych mery­to­ryczne wspar­cie, przy­go­towywać biznes plany oraz ofer­ować finan­sowanie wybranym projektom.

Korzys­ta­jąc z doświad­czeń najbardziej innowa­cyjnych państw świata, wprowadzil­iśmy do oferty NCBR nowe kom­plek­sowe sys­temy wspar­cia roz­woju nowych tech­nologii. Ich elasty­czna, dos­tosowana do potrzeb rynku for­muła w połącze­niu z know-​how naszych part­nerów daje gwarancje opty­mal­nego wyko­rzys­ta­nia inwest­owanych środ­ków pub­licznych. Kom­ple­men­tarność pro­gramów BRIdge, zapew­nia wspar­cie na wszys­t­kich eta­pach real­iza­cji pro­jek­tów — w tym także bardzo ważne doradztwo biz­ne­sowe i men­tor­ing ” – pod­kreśla Leszek Grabar­czyk, zastępca dyrek­tora NCBR.

Przed­sięwz­ię­cie Bridge Men­tor należy do rodziny pro­gramów BRIdge. Real­i­zowane jest przez wybit­nych przed­staw­icieli świata nauki i biz­nesu, a do jego celów należy doko­nanie przeglądu tech­no­log­icznego i rynkowego pro­jek­tów oraz ocena ich potenc­jału komer­c­jal­iza­cyjnego, a także przy­go­towanie ofert hand­lowych, wspieranie w negoc­jac­jach, mają­cych na celu komer­c­jal­iza­cję wyników prac B+R dla wybranych pro­jek­tów. W skład rodziny pro­gramów BRIdge wchodzą także Bridge VC, który zapew­nia publiczno-​prywatne wspar­cie komer­c­jal­iza­cji wyników pro­jek­tów badawczo-​rozwojowych poprzez zaan­gażowanie fun­duszy kap­i­tałowych oraz BRIdge Alfa, który ma na celu pub­liczno — pry­watne współ­fi­nan­sowanie pro­jek­tów badawczo-​rozwojowych we wczes­nych fazach rozwoju.

LSBC jest niezmiernie zad­owolony z wygra­nia konkursu na part­nera NCBR, a co za tym idzie rozpoczę­cia real­iza­cji kom­po­nentu Life Sci­ence w pro­gramie, zwłaszcza, że nasi konkurenci reprezen­towali wysoki poziom. Nasze zwycięstwo potwierdza pozy­cję lid­era firmy LSBC w sek­torze Life Sci­ence w rejonie Europy Cen­tral­nej. Głęboko wierzę, że zna­jo­mość real­iów komer­c­jal­iza­cji badań naukowych w połącze­niu ze zna­jo­moś­cią rynku oraz umiejęt­noś­cią odnalezienia się w lokalnych reali­ach kul­tur­owych sprawi, że LSBC skutecznie ziden­ty­fikuje obszary i pro­jekty, które poz­wolą rozwi­jać pol­ską gospo­darkę opartą na innowacji” – mówi dr Roland Kozłowski, Prezes oraz właś­ci­ciel LSBC Sp. z o.o., który posi­ada 23-​letnie doświad­czenia w dziedzinie Life Sci­ence, zarówno jako biz­nes­men, jak i naukowiec.

Nar­o­dowe Cen­trum Badań i Roz­woju: Nar­o­dowe Cen­trum Badań i Roz­woju (NCBR) jest agencją wykon­aw­czą Min­is­tra Nauki i Szkol­nictwa Wyższego. Powołane zostało latem 2007 roku jako jed­nos­tka real­izu­jąca zada­nia z zakresu poli­tyki naukowej, naukowo-​technicznej i innowa­cyjnej państwa. W momen­cie pow­sta­nia było pier­wszą jed­nos­tką tego typu, stwor­zoną jako plat­forma skutecznego dia­logu między środowiskiem nauki i biz­nesu. Prze­j­mu­jąc we wrześniu 2011 roku od Min­is­terstwa Nauki i Szkol­nictwa Wyższego funkcję Insty­tucji Pośred­niczącej w trzech pro­gra­mach oper­a­cyjnych: Kap­i­tał Ludzki, Innowa­cyjna Gospo­darka oraz Infra­struk­tura i Środowisko, stało się jed­nym z najwięk­szych cen­trów innowa­cyjności w Polsce.

Kon­takt NCBR:

LSBC Sp. z o.o.

LSBC jest zarządzana przez Rolanda Kozłowskiego, który porusza się w sek­torze Life Sci­ence od wczes­nych lat 90-​tych. Firma zapew­nia następu­jące usługi:

  • Doradztwo biz­ne­sowe związane z sek­torem Life sci­ence i farmacją
  • Usługi dorad­cze dla firm zachod­nich zain­tere­sowanych rynkiem w Europie Centralnej
  • Usługi związane z oceną ren­towności inwestycji
  • Poszuki­wanie opra­cowań finan­sowych i inwestycyjnych
  • Na rynku Europy Środ­kowej, spec­jal­izuje się w komer­c­jal­iza­cji badań naukowych będą­cych na wczes­nym etapie realizacji

Pomimo, że LSBC dzi­ała na skalę glob­alną to spec­jal­izuje się głównie w sek­torze Life Sci­ence w Europie Środ­kowej. LSBC posi­ada wewnętrzny zespół ekspertów, ale w znaczący sposób dzi­ała poprzez współpracę ze spec­jal­is­tami zrzes­zonymi, dzi­ała­ją­cymi w obrę­bie obszarów takich jak anal­iza pro­duk­tów life sci­ence i far­ma­cja, rozwój, komer­c­jal­iza­cja czy finanse.

LSBC Sp. z o.o. została utwor­zona przez Rolanda Kozłowskiego, który ukończył z wyróżnie­niem Uni­ver­sity of Bath w Wielkiej Bry­tanii, a następ­nie obronił dok­torat na Uni­ver­sity of Cam­bridge. Jest przed­siębiorcą pracu­ją­cym w prze­myśle przez ponad dwie dekady. Roland Kozłowski pełnił wiele funkcji oper­a­cyjnych, zaj­mu­jąc między innymi stanowisko Dyrek­tora Naczel­nego i założy­ciela firmy Lec­tus Ther­a­peu­tics Lim­ited (sprzedaż udzi­ałów fir­mie UCB w kwartale 4, 2011), Dyrek­tora Naczel­nego i założy­ciela firmy Sense Pro­teomic Lim­ited (sprzedaż udzi­ałów do Procog­nia Lim­ited w kwartale 1, 2003).

Pod­czas swo­jej kari­ery, Roland Kozłowski uzyskał znaczące doświad­cze­nie doty­czące zaw­iera­nia transakcji, poczy­na­jąc od sprzedaży i kupna firm, finan­sowanie, zaw­ieranie umów licen­cyjnych, aż po komer­c­jal­iza­cję tech­nologii. W przeszłości, Roland Kozłowski, prowadził grupę naukową na Uni­ver­sity of Oxford oraz Uni­ver­sity of Bris­tol, gdzie następ­nie objął pozy­cję Vis­it­ing Indus­trial Pro­fes­sor. Roland świad­czył usługi dorad­cze dla wielu pry­wat­nych I pub­licznych firm, wlicza­jąc w to również Bio-​Industry Asso­ci­a­tion w Wielkiej Brytanii.

Kon­tact LSBC