logo

Your gate­way

to finance

and inno­va­tion

in Cen­tral Europe

 • Szkole­nie i men­tor­ing w obszarze Life Sci­ence ze szczegól­nym akcen­tem na aspekty związane ze strate­gią komer­c­jal­iza­cji, pisaniem biznes planów i zarządzaniem włas­noś­cią intelektualną.


LSBC wspiera przed­siębior­ców i zespoły naukowe w pro­ce­sie aplikowa­nia o dofi­nan­sowanie w ramach grantów rzą­dowych na bada­nia i rozwój (m.in. NCBR, NCN), fun­duszy uni­jnych i fun­duszy Komisji Europe­jskiej (m.in. Hori­zon 2020). Unikalną wartoś­cią wyróż­ni­a­jącą Zespół LSBC z spośród innych firm na rynku świad­czą­cych usługi pisa­nia grantów to przede wszys­tkim wysok­iej jakości kom­pe­tencje i doświad­cze­nie pra­cown­ików w real­iza­cji pro­jek­tów badaw­czych z obszaru: life sci­ence, elek­tron­iki, pro­cesów pro­dukcji. Pra­cown­icy LSBC, to osoby charak­teryzu­jące się sze­roką wiedza na temat trendów i najnowszych osiąg­nieć naukowych, posi­adają stopień naukowy.

Atuty LSBC wyko­rzysty­wane w przy­go­towa­niu grantów:

  • doświad­cze­nie w tworze­niu strate­gii komer­c­jal­iza­cji (doradzil­iśmy już dla ponad 130 pro­jek­tów finan­sowanych zarówno z konkursów NCBR, fun­duszy uni­jnych w ramach POIG, jak i konkursów międzynarodowych)
  • doświad­cze­nie w pro­jek­towa­niu pro­cesów zarzadza­nia pro­jek­tami badawczymi
  • zna­jo­mość tajników sukcesu
  • sze­roka wiedza na temat aspek­tów prawno-​finansowych
  • doświad­cze­nie w rozlicza­niu grantów.

Osoba do kon­taktu: Marta Osęka (mao at lsbc​.pl)