logo

Your gate­way

to finance

and inno­va­tion

in Cen­tral Europe

 • Szkole­nie i men­tor­ing w obszarze Life Sci­ence ze szczegól­nym akcen­tem na aspekty związane ze strate­gią komer­c­jal­iza­cji, pisaniem biznes planów i zarządzaniem włas­noś­cią intelektualną.


Doradztwo w obszarze Life Sci­ence i farmaceutycznym

 • dla insty­tucji akademickich

  w proce­sach trans­feru tech­nologii: ocena pro­jektu badaw­czego pod kątem potenc­jału rynkowego, wspar­cie w opra­cow­a­niu strate­gii ochrony IP, opra­cow­a­nia biznes planów i metod komer­c­jal­iza­cji dokonań naukowych, wspar­cie we wdrożeniu/​sprzedaży wyników projektu.

 • dla firm

  w proce­sach opra­cowywa­nia strate­gii roz­woju firmy oraz strate­gii roz­woju leków, urządzeń medy­cznych, kos­me­tyków i innych pro­duk­tów z branży Life Science

 • szkole­nia związane z komer­c­jal­iza­cją badań oraz zarządzaniem włas­noś­cią intelektualną

Doradztwo biz­ne­sowe

 • Pomoc w pozyski­wa­niu grantów, fun­duszy inwest­y­cyjnych oraz inwest­orów korporacyjnych
 • Doradztwo w obszarze „busi­ness development”
 • Syn­dykacje inwestorów
 • Bro­ker­ing deals pomiędzy fir­mami z EU i PL.

Usługi “due diligence”

 • Bada­nia “due dili­gence” potenc­jal­nych inwest­y­cji wykony­wane dla banków inwest­y­cyjnych, firm ven­ture cap­i­tal i aniołów biz­nesu planu­ją­cych zain­west­ować w sek­tor Life Science
 • Nadzór pro­cesów inwestycyjnych.