logo

Your gate­way

to finance

and inno­va­tion

in Cen­tral Europe

LSBC Sp. z o.o. ogłasza naw­iązanie prywatno-​publicznej współpracy part­ner­skiej z NCBR w celu oceny i komer­c­jal­iza­cji wyników badań w dziedzinie Life Sci­ence w Polsce.

Life Sci­ence Biznes Con­sult­ing (LSBC) Sp. z o.o., wiodąca w Europie Cen­tral­nej firma świad­cząca usługi dorad­cze z obszaru Life Sci­ence, infor­muje, że naw­iązała współpracę part­ner­ską o charak­terze prywatno-​publicznym z Nar­o­dowym Cen­trum Badań i Roz­woju (NCBR) w Polsce.