logo

Your gate­way

to finance

and inno­va­tion

in Cen­tral Europe

  • Od babcinego leku do preparatu nowej gen­er­acji 2015-​06-​16

    Grupa badaw­cza z Warsza­wskiego Uni­w­er­sytetu Medy­cznego (WUM) i Insty­tutu Far­ma­ceu­ty­cznego ma szansę na komer­c­jal­iza­cję przeło­mowego odkrycia z dziedziny far­ma­cji. Cząsteczka, którą opra­cow­ali, może stać się pod­stawą leku na rzadką chorobę związaną z przewlekłą niewydol­noś­cią żylną.

    Czy­taj więcej…

  • Z nauki do biz­nesu 2015-​02-​16

    Z nauki do biz­nesu — krok po kroku (Cen­trum Pra­sowe PAP) LSBC oraz INNOAGH, spółka należąca do Akademii Górniczo-​Hutniczej (AGH) w Krakowie, zawarły umowę, której celem była ocena potenc­jału komer­cyjnego wyników prac badaw­czych twór­ców z AGH w obszarze Life Science.

    Czy­taj więcej…