logo

Your gate­way

to finance

and inno­va­tion

in Cen­tral Europe

Aktu­alne pro­jekty rekru­ta­cyjne w LSBC:

  • Osoby do wspar­cia ewalu­acji potenc­jału komer­cyjnego pro­jek­tów na wczes­nym etapie rozwoju
  • Osoby wspier­a­jące poszuki­wanie inwest­orów i pomo­ga­jące w negoc­jac­jach umów komer­cyjnych (wyma­gane doświad­cze­nie). Dostępny wakat na stanowisku seniorskim.

Celem uzyska­nia bliższych infor­ma­cji napisz do nas za pomocą for­mu­la­rza kon­tak­towego.