logo

Your gate­way

to finance

and inno­va­tion

in Cen­tral Europe

baner 7th

lsbc ofer­uje klien­tom z Europy Środ­kowej i Zachod­niej sze­roki zakres usług poczy­na­jąc od wspar­cia w roz­woju strate­gii komer­c­jal­iza­cji dla start-up’ów wywodzą­cych się z insty­tucji aka­demic­kich, aż po wspar­cie biz­ne­sowe z zakresu life sci­ence oraz far­ma­ceu­tyki dla firm z branży z ugrun­towaną pozy­cją na rynku. LSBC spec­jal­izuje się także w real­iza­cji przeglądów due dili­gence dla inwest­orów, jak również wspiera pod­mioty z Europy Zachod­niej w prowadze­niu dzi­ałal­ności w Europie Środkowej.

NEWS

Part­nertswo publiczno-​prywatne

LSBC Sp. z o.o. ogłasza naw­iązanie prywatno-​publicznej współpracy part­ner­skiej z NCBR w celu oceny i komer­c­jal­iza­cji wyników badań w dziedzinie Life Sci­ence w Polsce. Więcej…

Our US part­ner for reg­u­la­tory affairs:

rca 2016

*Reg­u­la­tory Affairs *Qual­ity Ser­vices *Com­pli­ance Assur­ance *Strate­gic Consulting

Patronem Głównym

The Sixth Cen­tral Euro­pean Life Sci­ence Invest­ment Conference

jest Nar­o­dowe Cen­trum Badań i Rozwoju

ncbr logo q

FE IR UE EFRR